در زیر میتوانید تصاویر برخی از پروژه های انجام شده توسط پویاژن آزما را مشاهده کنید.

صنایع آبکاری عرفانیان